Menstruační bolesti?
Nalgesin S - zruší bolest rychle a nadlouho.

Bolesti zad a páteře?
Nalgesin S - zruší bolest rychle a nadlouho.

Bolesti kloubů?
Nalgesin S - zruší bolest rychle a nadlouho.

Vážený uživateli,

jakékoliv použití webových stránek www.lekarna-do-domu.cz se řídí pokyny uvedenými v dokumentu „Podmínky používání a Ochrana soukromí” a rovněž platnými právními předpisy. Žádáme Vás proto, abyste si tento dokument před vstupem na tyto webové stránky pozorně pročetli. Vstupem na tyto webové stránky a jejich prohlížením či jiným použitím vyslovujete s těmito pokyny souhlas.

Podmínky používání

Ve společnosti KRKA ČR, s.r.o. (dále jen „společnost KRKA“) si přejeme pomáhat lidem ke zdravému a kvalitnímu životu, proto naše motto zní Žít zdravý život.

Na těchto webových stránkách naleznete všeobecné informace o společnosti KRKA, jejích výrobcích a rovněž o dalších službách, které jsou uživatelům prostřednictvím těchto stránek k dispozici.

Vstupem do kterékoli části těchto webových stránek vyslovujete souhlas s Podmínkami používání. Pokud s některými ze zde uvedených podmínek nebo omezení nesouhlasíte, prosíme Vás, abyste tyto stránky nepoužívali. Doporučujeme Vám, abyste si tyto Podmínky používání pozorně pročetli před prvním vstupem na tyto stránky a rovněž abyste si dalšími návštěvami udržovali přehled o jejich případné aktualizaci, neboť pouze jejich aktuální znění je závazné.

Veškeré údaje uvedené na webových stránkách společnosti KRKA, a to ať již vztahující se přímo ke společnosti, jejím výrobkům nebo k dalším službám, mají pouze informační charakter a nelze jim přisuzovat jakékoli právní účinky, není-li výslovně uvedeno jinak (např. při uveřejnění určitých oficiálních nabídek společnosti). Oficiální informace o společnosti KRKA, jejích výrobcích a službách nebo o cenných papírech společnosti se mohou od informací uvedených na těchto webových stránkách lišit.

Společnost KRKA respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Veškeré informace na webových stránkách společnosti KRKA o výrobcích a/nebo účinných látkách představují pouze obecnou informaci o tom, že se určitý výrobek a/nebo účinná látka vyskytuje v nabídkovém portfoliu společnosti. Taková informace nepředstavuje právně relevantní nabídku kromě případů, kdy je tak výslovně uvedeno a kdy je taková informace výslovně označena jako nabídka nebo výzva k podávání nabídek a je zřetelně určena jasně vymezenému okruhu adresátů.

Na webových stránkách www.lekarna-do-domu.cz jsou uvedeny pouze léčivé přípravky/účinné látky, které jsou dostupné v České republice. Samo uvedení výrobku a/nebo účinné látky na webových stránkách neznamená, že společnost KRKA s tímto výrobkem/účinnou látkou obchoduje a/nebo je nabízí rovněž v oblasti, o kterou se zajímá návštěvník webové stránky, respektive v oblasti odkud uživatel webovou stránku navštěvuje. V souvislosti s tím se musí uživatel informovat u společnosti KRKA a/nebo u společností či zastoupení s ní propojených.

Některé informace na webových stránkách společnosti KRKA obsahují také další, všeobecné údaje o jejích výrobcích. Přístup k údajům o určitých výrobcích, především o takových, které se mohou vydávat pouze na lékařský předpis, je omezen v souladu s relevantními právními předpisy a pokyny kompetentních státních orgánů. Informace o výrobcích jsou výhradně určeny k obecné prezentaci výrobků a služeb společnosti KRKA a jako takové obsahují pouze základní údaje. V této souvislosti nemohou být informace obsažené na těchto webových stránkách v žádném případě považovány za poskytování odborných lékařských rad a/nebo instrukcí pro léčbu pomocí výrobků společnosti KRKA. V takovém případě se musí pacient před použitím konkrétního přípravku vždy nejdříve poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při přípravě těchto webových stránek společnost KRKA udělala vše pro to, aby se přesvědčila o správnosti informací i úplnosti údajů zde uváděných, nicméně za jejich přesnost ani úplnost nepřebírá žádnou odpovědnost. Společnost KRKA si vyhrazuje právo obsah těchto webových stránek kdykoliv, jakýmkoliv způsobem, bez ohledu na důvod a bez předchozího upozornění změnit. Všichni uživatelé používají veškerý zveřejněný obsah na svojí vlastní odpovědnost. Ani společnost KRKA, ani kterákoli jiná právnická či fyzická osoba, která spolupracovala při vzniku a tvorbě těchto webových stránek, v žádném případě nezodpovídá za jakoukoliv škodu, která by vznikla v důsledku existence, přístupu, používání a/nebo nemožnosti použití těchto webových stránek a/nebo informací uvedených na těchto webových stránkách nebo by s nimi souvisela, či za jakékoliv chyby nebo nedostatky v jejich obsahu.

Na těchto webových stránkách se rovněž vyskytují informace od třetích osob či odkazy na jiné (jejich) webové stránky. Kdekoli je to podle našeho názoru vhodné, je tato skutečnost i patřičně vyznačena. Společnost KRKA však není obeznámena s obsahem takových webových stránek, a proto za jejich obsah a informace tam uvedené nepřebírá nad rámec relevantních právních předpisů žádnou odpovědnost.

Veškeré informace i grafické údaje na webových stránkách společnosti KRKA jsou předmětem ochrany autorských práv nebo jiné formy ochrany duševního vlastnictví podle relevantních právních předpisů. Dokumenty na těchto webových stránkách mohou být reprodukovány pouze k nekomerčním účelům, přičemž je třeba zachovat všechna uvedená upozornění o autorských i jiných právech. Nesmí být přepisovány, kopírovány nebo jakýmkoliv jiným způsobem rozšiřovány pro komerční účely. Známky související se zbožím i službami, které se objevují na těchto stránkách, jsou buď registrovanými ochrannými známkami společnosti KRKA, nebo je společnost KRKA jejich vlastníkem oprávněna k používání.

Uživatelé těchto webových stránek mají možnost vznášet dotazy či připomínky nebo jinak kontaktovat společnost KRKA prostřednictvím kontaktního formuláře „Zeptejte se nás“ (dále jen „vyjádření uživatelů“). Za taková vyjádření uživatelů nepřebírá společnost KRKA jakoukoliv odpovědnost nad rámec relevantních právních předpisů, protože se nejedná o informace společnosti. Společnost KRKA si však vyhrazuje právo k jejich dalšímu zpracování, používání, kopírování i předávání bez jakéhokoli omezení a bez toho, aby byl výslovně uváděn jejich zdroj. Dále si společnost vyhrazuje právo na využívání všech nápadů, koncepcí, poznatků, zkušeností nebo techniky, které jsou předmětem takových vyjádření uživatelů, anebo které tato vyjádření obsahují. Po jejich posouzení je společnost KRKA může používat k jakýmkoliv účelům.

Vyhrazujeme si právo obsah těchto webových stránek kdykoliv, jakýmkoliv způsobem a bez ohledu na důvod změnit, a to bez předchozího upozornění. Nepřebíráme odpovědnost za jakékoli důsledky takových změn.

Ochrana soukromí

Toto prohlášení poukazuje na neměnný postoj společnosti KRKA k otázce ochrany soukromí. Níže je popsán systém shromažďování a šíření osobních údajů v souvislosti s používáním těchto webových stránek společnosti KRKA.

Z těchto webových stránek může být odkazováno na další webové stránky společnosti KRKA, v jejichž některých částech mohou být uvedeny informace, které jsou podle relevantních právních předpisů a pokynů příslušných státních orgánů přístupné pouze zdravotnickým odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Společnost KRKA shromažďuje kontaktní informace o uživatelích i některé další osobní údaje o těch odbornících, kteří si přejí získat přístup k odborným informacím o léčivých přípravcích, neboť takové údaje slouží jako důkaz, že jsou webové stránky k dispozici v souladu s relevantními právními předpisy. Tyto údaje jsou zpracovávány vždy v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, způsobem a za účelem blíže uvedeným v příslušných částech těchto webových stránek. Výhradní odpovědnost za věrohodnost poskytovaných osobních údajů a kontaktních informací mají uživatelé. Kontaktní informace využíváme k zajištění styku s uživatelem, pokud je to zapotřebí. K jiným účelům osobní údaje ani kontaktní informace nepoužíváme a ani je neposkytujeme třetím osobám.

Vaši IP adresu budeme používat při zjišťování problémů (tzv. diagnostika serveru) a při správě těchto webových stránek.

Některé webové stránky společnosti KRKA ukládají do uživatelova počítače informace, které nazýváme cookies. S jejich pomocí a některými dalšími metodami pro měření četnosti návštěv webových stránek získáváme informace o tom, jak a které konkrétní stránky (tzv. podstránky) na těchto webových stránkách návštěvníci využívají i v jakém počtu. Tato technologie neshromažďuje osobní údaje o uživateli stránky; tyto informace existují ve sdružené formě. Účelem technologie a informací, které tyto poskytují, je vylepšit webové stránky a usnadnit pozdější návštěvy našich webových stránek pro konkrétního uživatele.

Naše webové stránky obsahují rovněž odkazy na jiné stránky, avšak společnost KRKA nepřebírá odpovědnost za jejich obsah nad rámec relevantní právní úpravy. Rovněž ochrana soukromí na takto odkazových webových stránkách se neřídí zde uvedenými pravidly.